Valkenburg-China: de stand van zaken

Een brief aan de raad.
De stand van zaken China-Valkenburg
volgens B&W van de Vestingstad

B&W van de Vestingstad schreef de raad over de stand van zaken betreffende de contacten
met de grote Chinese stad Jiangyou. Deze stad heeft rond de 900.000 inwoners en bestaat ondermeer
uit 21 steden. Het is een County City.

De Vestingstadkrant  las de brief met enige verbazing. Een aantal passages
riep om stevige aandacht. In de gekleurde blokken lees je enkele kanttekeningen.
Ger Hindriks, CDA, zette in een reactie op dit artikel het Chinese toerisme in een breder perspectief. Je leest het commentaar van Ger Hindriks onder de brief van de raad.

Geachte leden van de Raad,

De Chinese stad Jiangyou heeft Valkenburg aan de Geul begin 2017 uitgenodigd om samen een vriendschapsband op te bouwen en hiervoor een ‘Memory of Understanding’ te tekenen. Omdat deze vriendschapsband kansen biedt voor de ontwikkeling van het toerisme, de uitwisseling van leerlingen/studenten en andere samenwerking op het gebied van onderwijs en cultuur heeft Uw Raad op 29 mei 2018 besloten extra middelen vrij te maken voor de jaren 2017, 2018 en 2019.

Deze extra middelen ter hoogte van 15.000 euro per jaar zijn toegevoegd aan de door het College vrijgespeelde middelen van 10.000 euro per jaar, waardoor vanuit de gemeente 25.000 euro per jaar inzetbaar is. De provincie heeft dit bedrag verdubbeld waardoor 50.000 euro per jaar gedurende genoemde periode beschikbaar is. Omdat het bedrag vanwege de start en de hiermede gepaard gaande extra activiteiten in 2017 werd overschreden met 25.000 euro heeft de Provincie eenmalig extra subsidie verstrekt van 15.000 euro. De resterende 10.000,- is gekort op het budget voor de jaren 2018-2019. Hierover is Uw Raad geïnformeerd.

 

Hiërarchisch

Vanuit de wetenschap dat China een netwerksamenleving is, waarin zaken wordt gedaan op basis van relaties en onderling vertrouwen, is vooraf reeds kenbaar gemaakt dat van een eenmalig bezoek geen waarneembare effecten mogen worden verwacht, maar dat eventuele resultaten van de samenwerkingsrelatie pas op langere termijn zichtbaar worden.
Daar komt bij dat in China het onderling vertrouwen impliceert dat bij een bezoek van gemeentewege hoge ambtsdragers delegaties leiden. De gastheerrol wordt vervuld door een gelijkwaardig hiërarchisch niveau. Voor contacten van bedrijven in China en de eventuele samenwerking tussen bedrijven is het belangrijk dat de overheid deze contacten en samenwerking steunt. De aanwezigheid van vooraanstaande overheidsfunctionarissen wekt vertrouwen bij de Chinese counterparts en opent deuren voor de bedrijven!

In februari 2017 vond het eerste bezoek plaats aan de gemeente Jiangyou onder leiding van de voormalige burgemeester (Eurlings – red.). Tijdens dit bezoek heeft Valkenburg aan de Geul haar ambities kenbaar gemaakt op de terreinen van Toerisme, Educatie en Cultuuruitwisseling. Omdat dit overeenkwam met de ambities van de gemeente Jiangyou is een zgn. Memory of Understanding getekend. Door deze ondertekening is Global Exploration in de positie gebracht ook educatieve- en studenten/leerlingenuitwisselingen te organiseren met scholen van Jiangyou en omgeving. Global Exploration heeft door deze gebiedsuitbreiding frequenter uitwisselingen kunnen organiseren. Begin juli 2018 was nog een groep van studenten uit Jiangyou via Global Exploration te gast in onze gemeente.

 

Bedrijfspresentaties

Begin augustus 2017 vond een tweede bezoek plaats aan de gemeente Jiangyou. Onze huidige burgemeester werd geïntroduceerd en de relatie werd versterkt. Zo werden regionale producten uit onze regio onder de aandacht gebracht en werd onze regio gepromoot middels het inrichten van een expositie in Jiangyou, onder het motto “Jiangyou meets Valkenburg aan de Geul”. Deze expositie was drie maanden toegankelijk voor alle inwoners en bezoekers van Jiangyou. Aanvullend werd een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen Jiangyou en een vertegenwoordiger van de VVV en werd de directeur van Spauwen Travel, zijnde een reisorganisator uit onze eigen gemeente geïntroduceerd.

De verrassing voor dit doorpakken was voor het bestuur van Jiangyou zo groot, dat zij besloten het in 2018 geplande tegenbezoek aan Valkenburg aan de Geul te vervroegen naar september 2017.

Asperges

Tijdens het bezoek in september van een delegatie van de gemeente Jiangyou, heeft deze delegatie breed kunnen kennismaken met de cultuur, historie, bedrijven en de (internationale) ligging van onze gemeente en de regio Zuid-Limburg. Zo werden o.a. de gemeenten Aken en Vaals bezocht en betrokken bij het bezoek. Bedrijven als Chateau St. Gerlach, Landal Kasteeldomein de Cauberg en Thermae 2000 werden bezocht en hebben hun bedrijf kunnen presenteren. Hierbij werd niet alleen ingezet op bedrijven uit Valkenburg aan de Geul maar ook op andere Limburgse bedrijven. Zo werd de Limgroup uit Horst, een zaadveredelingsbedrijf voor champignons, asperges en aardbeien in de positie gebracht hun producten te etaleren. Dit heeft geleid tot het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst.

Filosoof Li Bai

Omdat de gemeente Jiangyou het van belang vond onze inwoners en onze regio ook kennis te laten maken met hun cultuur werd een expositie met beelden en producten van hun omgeving ingericht in het gemeentehuis en vond op artistiek niveau een uitwisseling plaats. Artiesten uit Jiangyou en uit onze regio hebben gezamenlijk twee voorstellingen gegeven. Eén op Chateau St. Gerlach en één in het gemeenschapshuis Cascade te Vilt. Vele inwoners hebben genoten van de voorstelling op St. Gerlach. Tot de laatste stoel was het Paviljoen gevuld. De voorstelling in Cascade was met name georganiseerd voor de schoolgaande jeugd. Uiteraard waren ook ouders en leden van de overlegplatformen van de kernen uitgenodigd en aanwezig. Ook hier kan gesteld worden dat de zaal goed was gevuld en dat de voorstelling met veel enthousiasme werd ontvangen.

Last but not least in het kader van de culturele uitwisseling werd door de gemeente Jiangyou in 2017 een paradewagen gesponsord voor de Kerstparade. Deze wagen was een groot succes. De panda’s trokken veel aandacht, evenals de draak en de filosoof Li Bai. (De bekende filosoof Li Bai woonde in Jiangyou red.)

Activiteiten 2018

In maart 2018 vond wederom een bezoek plaats aan de gemeente Jiangyou. Nu ging het niet zo zeer om een bezoek op bestuurlijk niveau, maar heeft de secretaris/algemeen directeur een delegatie begeleid met het doel de samenwerking te verdiepen tussen bedrijven. De directeur van Spauwen Travel heeft in vervolg op zijn eerste bezoek contacten kunnen leggen met een groep reisorganisators in Jiangyou. De directeur van de Limgroup en zijn commercieel medewerker hebben contacten kunnen leggen met bedrijven op het terrein van zaadveredeling en agricultuur. Voor hen liggen veel mogelijkheden met name op het verkopen van aspergezaden. Door het bezoek van hen is hun relatie met een ander gebied in China geactiveerd met als gevolg verkoop. De algemeen directeur van Valkenburg aan de Geul heeft businesscases gepresenteerd op verschillende vlakken aan verschillende doelgroepen. Zo zijn businesscases gepresenteerd over de mogelijkheden van het Valkenburgs bedrijf Admirror, dat patent heeft op het maken van digitale reclame-uitingen in spiegels, en van hotellocaties in Valkenburg. De eerste heeft geleid tot het in september 2017 op de beurs staan van Admirror in de regio van Jiangyou. De interesse aldaar is groot en de directeur van Admirror heeft thans een aanbieding voor een gericht bezoek aan geïnteresseerde bedrijven in Jiangyou en omgeving. Het presenteren van hotellocaties heeft geleid tot vergaande interesse van twee mogelijke investeerders/exploitanten. In oktober 2018 zijn vervolggesprekken gepland. Tussentijds zijn vele vragen gesteld over concrete zaken, die zijn beantwoord.

Chinese wagen voor kerstparade

De presentatie van het succes van de paradewagen leverde als resultaat op dat Jiangyou voor 2018 wederom een paradewagen sponsort. Het thema houden we nog even als verrassing.

Het succes van de samenwerking en Jiangyou en Valkenburg aan de Geul is ook het provinciaal bestuur van Sichuan niet ontgaan. Onlangs werd onze gemeente bezocht door een delegatie van de Provincie Sichuan onder leiding van de Vice President. Hij vertegenwoordigde het departement Sichuan Provincial People’s Association for Friendship with Foreign Countries. Tijdens dit bezoek hebben wij de delegatie laten kennismaken met hotspots in Valkenburg en met toeristische ondernemingen uit Valkenburg.

De burgemeester van de gemeente Jiangyou heeft de gemeente uitgenodigd voor een bezoek in oktober 2018. Een vertegenwoordiging van de Provincie, waaronder de deputé van Economie, en een vertegenwoordiging van onze gemeente (de burgemeester en de algemeen directeur) zullen gehoor geven aan de uitnodiging.

Resultaten

In Jiangyou vinden gelijktijdig twee festivals plaats. Te weten “Sichuan International Cultural Tourism Festival” en “Belt and Road Li Bai Cultural Festival”. Tijdens het bezoek krijgt Valkenburg de mogelijkheid om Valkenburg en de regio te promoten voor een internationaal en nationaal gezelschap bestaande uit ambassadeurs van bevriende landen, uit vertegenwoordigers van vliegmaatschappijen, internationale reisorganisaties, enz., voor de internationale pers die uitgenodigd is en voor omliggende steden als Mianyang en Chengdu.
Tevens is ons gevraagd om artiesten uit onze omgeving mee te nemen voor een cultuuruitwisseling middels een voorstelling. Aan zowel het eerste als het laatste zullen wij gehoor geven.

Resumerend kan gesteld worden dat ondanks dat wij er van zijn uitgegaan dat resultaten met name pas op langere termijn zichtbaar zullen zijn, op verschillende terreinen van economie/toerisme, educatie en cultuur al resultaten, zij het nog bescheiden, zijn geboekt.

Bij het redactionele commentaar: zouden de Chinezen niet beter thuis kunnen blijven?
Zie onder aan het artikel de link naar de indringende reportage van Jelmer Mommers van de Correspondent  over de acute gevolgen van het aantasten van het klimaat**

Hometown

Vermeldenswaard is dat onlangs nog een exploitant/eigenaar van een hotel in het centrum van Valkenburg aan de Geul aangaf dat hij gedurende het jaar 2018 gemiddeld 40 Chinese gasten per maand heeft, dit als resultaat van de samenwerking. Dit is niet verder onderzocht bij andere hotels, maar kan toch gezien worden als een bescheiden succes. Hierbij dient aangegeven te worden dat Valkenburg aan de Geul niet op zoek is naar massatoerisme (dagverblijf met beperkte uitgaven) maar op zoek is naar de Chinese gast die Europa al eens bezocht heeft en de tweede keer vanuit de interesse voor de West-Europese samenleving komt voor een meerdaags verblijf in Hometown Valkenburg en omgeving en kiest tussen verschillende arrangementen op terreinen als Wellness, Cultuur/historie, natuur en landschap, Internationaal, enz.

Kortom, een gast die komt in kleine groepjes of in familieverband, die ook een bepaald bestedingspatroon heeft. Uit onderzoek, verricht in opdracht van de Provincie, blijkt dat de doelgroep van Chinese toeristen waarop gefocust wordt gemiddeld 1256 Euro per persoon per verblijf uitgeeft, terwijl de Belgen gemiddeld 320 Euro en de Duitsers 442 Euro per verblijf uitgeven.(Zie de redactionele aantekeningen hierbij en de link naar het voorwoord van “Het best verkochte boek” *)

Op dit moment zijn wij met de Provincie in gesprek om een online marketing campagne Limburg breed op te zetten in Jiangyou en omgeving. Hierop is in beginsel positief gereageerd. Omdat het om hoge kosten gaat, heeft de Provincie dit project van de gemeente overgenomen. Thans wordt ingezet op het opstarten van een pilot voor de gemeente Valkenburg aan de Geul. De ervaringen van de pilot kunnen gebruikt worden voor het project dat Limburg breed wordt opgezet.

Deze brief werd door B&W en de gemeentesecretaris opgesteld en verzonden aan de leden van de raad.

Reacties

Ger Hindriks, CDA  Valkenburg zette in een reactie
het Chinese toerisme in een breder perspectief.

Ger Hindriks: Het gaat om meer dan alleen dat VestingstadKrant. Er is ingezet op een Economische impuls uit China voor de hele regio. Zo zet Nederland in op het binnenhalen van o.a. het nieuw te realiseren Europese Distributiecentrum van de Chinese internetgigant “Alibaba”. Daar is de provincie, maar zelfs onze premier persoonlijk, mee aan de slag. Het zou een enorme boost zijn voor Limburg als centraal logistiek knooppunt in de Euregio, zelfs in Europa. Daarnaast kan het MKB meeliften op deze successen. Dat Valkenburg aan de Geul als “toeristische springplank” kan dienen voor Chinese toeristen in Europa/Euregio is dus slechts een van de onderdelen. Het toerisme is in de loop van de jaren veranderd. Nederlanders, Duitsers, Belgen, zij vieren geen langdurige vakanties meer in eigen land/regio. Het is meer “werkendjes/midweekjes weg werk” geworden. Zelfs dat staat onder druk. Dit ivm de goedkope vakantiemogelijkheden in bv Turkije en Griekenland of de goedkope stedentrips. Er zullen dus alternatieve markten moeten worden aangeboord. Ik vind dat we ook breder moeten denken dan alleen Valkenburg aan de Geul. Als onze toeristische sector kan meeprofiteren van Chinese toeristen die een ronddtrip Euregio maken en graag naar het Ouylet-centre in Roermond gaan, dan is dat toch prima? Soms moeten we ook verder durven denken dan onze voordeur. Ik vind wel dat wij er voor moeten waken dat we geen “Giethoornse” toestanden krijgen.

Onderdeel politiek

In internationale betrekkingen zijn handel/ondernemerschap onderdeel van politiek. Ik denk juist dat het wel een taak is van bestuurders/ondernemers om kansen en partijen bij elkaar te brengen. Laat ondernemers zelf bepalen of zij die kansen ook grijpen. Ik kan mij niet voorstellen dat ondernemers iets tegen Chinese klandizie hebben als dit een (gegarranseerde) bron van inkomsten kan worden. M.b.t. het aantrekken van Chinezen i.r.t. klimaat… er is vorige week k Deventer een “Toerisme Top” geweest. De prognose is dat de komende jaren het Toerisme in Nederland zal groeien van 18 naar 29 miljoen bezoekers (in 2030)…. Het niet gaan “meeliften” op deze groei biedt geen oplossing voor het reisprobleem. Daar hebben wij geen invloed op. Laten we wel kijken als Nederland (en ook provincie) dat we voor inner-Europe reizen zoveel mogelijk trein en buspaketten aanbieden voor dit soort toerisme. Ik denk dat er genoeg discussiepunten en terechte zorgen zijn, die verdienen aandacht en adequate oplossingen, maar ik denk ook dat we de kansen op toeristisch en economisch vlak voor onze gemeente en ook de regio moeten omarmen en moeten doorontwikkelen.

Wensdromen

Frans Ringens  reactie op de brief van de raad: Wens dromen?? Chinezen die naar Nederland komen geven wel veel geld uit ,maar zij doen dat in exclusieve winkelcentra en niet in winkelconcentraties waar de troep verkocht wordt die zij in China moeten produceren.

Snoepreisje

Voormalig raads- en statenlid: Peter Visser Snoepreisje. Ik zie straks al, als Chinese toeristen komen, de extra milieuellende voor de omwonenden van MAA. Worden de voor- en nadelen van het beleid wel correct afgewogen?

Vernietigen

De Limburgse schrijver Ton van Reen publiceerde vandaag ( 19.10.2018 ) een column waar in hij ondermeer zijn visie geeft over “vliegen”. Lees zijn Column hier 

Citaat uit de column van Ton, die een van de meest gevolgde auteurs op Facebook is. “Een medewerker van een organisatie die het tropisch regenwoud in onder meer Brazilië probeert te redden juichte onlangs dat er in het afgelopen jaar minder oerwoud is gekapt dan in het jaar 2008. Dank je de koekoek, meneer wereldbeschermer die elk jaar honderd keer in een vliegtuig stapt en zo meehelpt aan het vernietigen van onze wereld: er is steeds minder tropisch regenwoud te kappen. ”  In de column neemt Van Reen ook het vliegende massatoerisme op de korrel en al je dit leest dan vraag je je onwillekeurig af of Valkenburg wel nadenkt over de gevolgen van het klimaat om Chinees toerisme naar Limburg te halen. Het lijkt wel op het gedrag van Trump, die omwille van de dollars het gevolg van menselijk handelen op het klimaat ontkent.

Links

*Sanne Blauw (econometrist, o.a. journalist bij de Correspondent) over cijfers en getallen.  Ze waarschuwt over de misleidende rol van cijfers in haar nieuwe boek.
**Jelmer Mommers (De Correspondent – klimaat en energie ))  lees zijn indringende verhaal over een “onleefbaar hete aarde” 
***De reactie van o.a. Ger Hindriks op het Facebook account van de Vestingstadkrant

Ga naar TOP