Leeuwterrein: de stand van zaken

Bouw Par’Course voortvarend

De bouwwerkzaamheden voor het (nieuw)bouwplan Par’ Course verlopen voortvarend. Het eerste gebouw, waarin het Cycle Center wordt gehuisvest, wordt deze week opgeleverd. De afbouw daarvan zal begin 2019 plaatsvinden. Het volgende gebouw dat vervolgens wordt opgeleverd is het gebouw van de Sport Experience, waarin o.a. Shimano wordt gehuisvest. De oplevering is gepland voor week 47 (17 t/m 23 nov), waarna ook daar de afbouw begin 2019 zal plaatsvinden. De volledige oplevering van het hotelgebouw en de omliggende infrastructuur staat gepland voor week 13 (eind maart) van 2019. De werkzaamheden in het monumentale gedeelte waarin de Food Experience wordt ingepast starten vanaf volgende week. Oplevering van die werkzaamheden staat gepland voor week 16 (medio april) van 2019.

Bij de foto: “Sport Experience”  in aanbouw.

Vergunningen visvijver en nieuwe brug tussen Sport XP en visvijver verleend
De vergunningen voor de realisatie van de visvijver en de nieuw te realiseren brug die de verbinding vormt tussen de nieuwbouw en de nieuw aan te leggen visvijver zijn aangevraagd, getoetst en akkoord bevonden. Het besluit over de omgevingsvergunning voor de aanleg van de vijver is op 18 september 2018 verzonden aan de aanvrager. Op 20 september is het besluit over de omgevingsvergunning voor het bouwen van de brug verzonden.  Voor de visvijver geldt een zogenaamde ‘uitgestelde inwerkingtreding’ vanwege de activiteit ‘uitvoeren van werken geen bouwwerkzaamheden zijnde’. Voor het bouwen van de brug geldt dit niet. Dit betekent dat met de bouw van de brug op eigen risico (nl. het risico op bezwaar en vernietiging van het besluit) begonnen kan worden. Met de aanleg van de visvijver moet zes weken gewacht worden, vanaf datum van bekendmaking van het besluit.

 

Bij de foto: Vooraan het Cycle Centre, daar achter het in aanbouw zijnde hotel.

Prinses Beatrixsingel wordt voorrangsweg

Op 24 september 2018  is een verkeersbesluit genomen voor het aanbrengen van fietsstroken op de Pr. Beatrixsingel in combinatie met het aanduiden van de gehele Pr. Beatrixsingel als voorrangsweg. Dit verkeersbesluit is op 27 september 2018 gepubliceerd in de Staatscourant en is geregistreerd onder nummer 54772. Aanvullend is een verkeersbesluit in voorbereiding voor het instellen van een gesloten verklaring voor vrachtverkeer, uitgezonderd bestemmingsverkeer, voor de Plenkertstraat, voor het weggedeelte ten westen van de straat Aan de Polfermolen. Dit verkeersbesluit ligt momenteel ter advies voor aan de Politie.
Beide verkeersbesluiten dragen bij aan de verbetering van de verkeerssituatie rondom het plangebied.

Ontwerpen parkeerterrein en Prinses Beatrixsingel
De definitieve ontwerpen voor de nieuw te realiseren parkeerterreinen inclusief gewenste infrastructurele aanpassingen aan de Pr. Beatrixsingel worden op korte termijn afgerond, waarna de aanbesteding van de uitvoering wordt voorbereid. De uitvoering van deze werkzaamheden is gepland in het eerste kwartaal van 2019.

Bron van dit artikel: Gemeente Valkenburg, mevrouw A.Ceulemans, persvoorlichting.

Ga naar TOP